Tuesday, August 23, 2011

એકલતા

શ્બ્દો જોડાઈ જતાં, પદ્ય બની જાય છે.
આંસુ સરી પડતાં, તથ્ય મળી જાય છે.
અસહ્ય જીંદગી થઇ જાય છે,
જ્યાં એકલતા ભળી જાય છે.

1 comment:

Hiral Pathak said...

I can feel your feeling .